Секции

06 July 2022 11:01

Това са новите глоби в Закона за движението по пътищата

640_74f3504720704b60481bec101182b992Новите санкции за нарушителите на пътя са в сила от 21 януари, когато бяха въведени промените в закона за движението по пътищата. За да няма неразбрали или грешно осведомени водачи, Марица.бг пулбикува дословно новите параграфи в закона. Ето ги и тях. 

Чл. 174. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., бр. 51 от 2007 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух:

1. над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.;

2. над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв.

Чл. 175. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който:

1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) управлява моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места;

(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.

(4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) За повторно нарушение по ал. 3 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от една до две години и глоба от 600 до 1500 лв.

Чл. 175а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач, който oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.

Чл. 177. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) (1) Наказва се с глоба от 100 до 300 лв.:

3. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;

Чл. 178. (1) (Предишен текст на чл. 178 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 39 от 2011 г.) Наказва се с глоба от 2000 до 7000 лв.:

6. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 54 от 2010 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) който нарушава установените с нормативен акт предписания във връзка със състоянието на материалната база и с изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни превозни средства, получили разрешение по реда на чл. 152, ал. 3;

Чл. 178ж. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и глоба 1000 лв. водач, който се движи в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път.

Чл. 179. (1) (Предишен текст на чл. 179 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Наказва се с глоба в размер 150 лв.:

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал. 1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба в размер 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

Чл. 182. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 85 от 2004 г., бр. 51 от 2007 г.) (1) Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

4. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h - с глоба 400 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 40 km/h - с глоба 600 лв.;

6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h - с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

извън населено място

4. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h - с глоба 300 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 41 до 50 km/h - с глоба 400 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h - с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

(3) Водач на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:

4. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h - с глоба 500 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 41 до 50 km/h - с глоба 800 лв.;

6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h - с глоба 1000 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм., бр. 51 от 2007 г.) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който:

5. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4;

7. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска или превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска./Вестник Марица

 

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче