Карлово.ТВ призовава: Oстанете си вкъщи!
Секции

06 April 2020 02:01

Във всички общини на областта ще има изнесени приемни за проблеми с водата

Областният управител Здравко Димитров председателства извънредното заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. На заседанието присъстваха представители на 13 от общините от област Пловдив.

Като първа точка от дневния ред на извънредното заседание бе включено искането за избор на представители на Асоциацията по ВиК - Пловдив, които да участват в откритите заседания на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и провежданите дискусии относно Бизнес-плана за развитие за периода за 2017-2021 г. Това предложение беше направено от кмета на община Кричим Атанас Калчев по време на редовното заседание на АВиК, проведено на 17 март 2017 година. На заседанието бяха предложени и избрани единодушно трима представители от Община Пловдив, Община Кричим и Председателя на АВиК – Пловдив или упълномощено от него лице.

По втора точка от дневния ред - Съгласуване на План за опазване на околната среда, изготвен и предоставен от „ВиК“ – Пловдив, бе направено и единодушно прието предложението да се съгласува Плана за опазване на околната среда, изготвен и предоставен от „ВиК“ – Пловдив, при условие, че се разработи предложение за иновативно оползотворяване на отпадъците от последната фаза на утайките на пречиствателните станции. Беше изтъкната възможността за изграждане на предприятие за природосъобразно преработване и рециклиране на отпадъците от пречиствателните станции, което да е съобразено с европейските норми и изисквания.

Останалите точки от дневния ред на извънредното заседание, които бяха „Съгласуване на План за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води от ПОСВ“, „Съгласуване на „Програма за управление на отпадъците“ (включително утайките)“ и одобряване на проекта за „План за действие при аварии“, бяха приети единодушно.

На заседанието бяха повдигнати и дискутирани и отделни проблеми по отношение на състоянието на някои ВиК мрежи, определени пречиствателни станции и качеството на водите в общините Първомай, Лъки, Кричим, Марица, Стамболийски, Садово и Раковски.

Областният управител пое ангажимент да направи изнесени приемни във всички общини, на които да се поставят и дискутират проблемите по места. На приемните, които ще се осъществят по график, ще присъстват и представители на всички държавни институции, за да се запознаят с реалната ситуация. Здравко Димитров заяви, че това е единственият начин бързо да се напипа пулса на проблемите и те да бъдат решени своевременно на експертно ниво, за да не се допуска изкривяване на информацията и да се създава напрежение в населението.

Културен афиш
Изтегли си късметче