Секции

05 July 2020 16:25

Приемат документи за управител на Медицинския център в Карлово

Конкурсът за избор на управител на „Медицински център 1- Карлово“ ЕООД ще се проведе на 1 февруари 2018 г. в малката заседателна зала на Община Карлово. Това стана ясно съгласно решение №839 взето с протокол 31/21.12.2017 г. на Общински съвет в Карлово.

Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на Общински съвет-Карлово в сградата на Община Карлово, стая № 103, в срок до 16,00 ч. на 31.01.2018 год.

До участие в конкурса се допускат лица, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт, или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Второто условие е кандидатите да имат най-малко 5 /пет/ години трудов стаж, като лекар или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина да имат придобита специалност. Задължително условие е лицата да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Едновременно с подаване на заявлението за допускане до участие в конкурса кандидатите следва да представят и програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Общински съвет - Карлово задължава 7-членната комисия, която ще бъде назначена за провеждане на конкурса, в срок до 07.02.2018 год. да внесе в деловодството на Общински съвет-Карлово доклад за работата си и да предложи класиране на явилите се и допуснати до участие кандидати.

Подробности за участие в конкурса на сайта на Община Карлово.

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче