Секции

31 May 2020 23:24

Протест от Окръжна прокуратура против Правилника на ОбС-Карлово

Окръжна прокуратура –Пловдив е изпратила Протест до Административен съд-Пловдив против Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение №15, взето с протокол №3/18.12.2015г. Окръжна прокуратура се позовава на правно основание чл. 186 ал.2 вр.чл.185 вр.чл.16 ал.1 чл.126,чл.193 ал.1 от АПК и настоява Административният съд да отмени въпросния Правилник в частта:

- Производство за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет и за заместник-председателите на Общинския съвет на основание чл.15 ал.1 т.2 и чл.16 ал.1 т.2 започва по предложение на не по-малко от 1/3 от общия брой на общинските съветници-чл.17;

- Председателят на Общинският съвет: т.8- упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на Общинския съвет – чл.19 ал.1 т.8.

Съгласно текста на Протеста правилникът е нормативно административен акт, по определението на чл.75, ал.1, от АПК, предвид същността на въведените разпоредби и адресатите, към които е насочен, и е недопустимо да се пренебрегне рамката, посочена в чл.76, ал.3 от АПК, според която общинските съветници издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативните актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение.

В документа е записано, че разпоредбата на чл.17 от Правилника, според която предложението за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет на основание чл15 ал.1 т.2 /т.е при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията му за повече от три месеца/ се внася на заседание на Общинския съвет, подписано от най-малко от 1/3 от общия брой на съветниците. От съдържанието на подзаконовата норма е видно, че с нея се създават правила, по които се извършва нещо. А разпоредбите, посветени на реда за процедиране са по правило императивни. От друга страна, при решаването на този въпрос в чл.24 от ЗМСМА не са предвидени ограничения за проявата на инициатива за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет. Отрицателният характер на представената констатация изключва необходимост от допълнителни доводи за обосноваването й. Според прокурора Вълев, изготвил Протеста, с избрания начин на действие е извършено т.нар.“дописване на закона“, което категорично е забранено за Общинския съвет и затова регламентацията в Правилника е противозаконна.

Според чл.19 ал. 1 т.8 от подзаконовия акт, председателят на Общинския съвет упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на Общинския съвет. Според прокурора Вълев, преценката за съобразност се извършва на основата на чл.21 ал.1 т.6; чл.25, чл.44 ал.1 т.5; чл.52 и т.н. от ЗМСМА и чл.7 ал.5; чл.22 ал.3; чл.45 и сл.; чл.122 и сл. и чл.140 от ЗПФ/закон за публичните финанси/, който отменя ЗОбщБ/закон за общинските бюджети/, и систематическото тълкуване на изброените разпоредби сочи недвусмислено, че бюджетът е на общината, а не на Общинския съвет, приема се от местния орган на власт, а изпълнението се организира от кмета. И обратно- в законодателството не се предвиждат функции на председателя на общинския съвет по отношение на общинския бюджет.

В заключение на Протеста, прокурор Вълев намира, че чл. 17 и чл.19 ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Карлово са незаконосъобразни и противоречат на нормативен акт от по-висока степен, а именно Конституцията на Република България, ЗМСМА и ЗПФ, поради което предлага Административен съд-Пловдив да ги отмени.

Днес Ви питаме:

През 2020 година може ли да няма тежки ПТП-та?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче