Секции

23 November 2020 18:06

Срещаните в НП „Централен Балкан“ гущери и змии са включени в Европейския червен списък

Влечугите в Парка са 15 вида и съставляват 30% от херпетофауната в България. Гущерите са 7 вида. От тях с относително широко разпространение са слепокът, стенният гущер и живородният гущер. Змиите също са представени от 7 вида. Типични за Парка са медянката, смокът мишкар и усойницата.

С висока консервационна значимост е шипобедрената костенурка, вид с категория „застрашен“ в Червената книга на България и категория „уязвим“ в световен мащаб.

Всички представители на подразредите гущери и змии, срещани в Парка, са включени в Европейския червен списък на влечугите и в приложенията на Бернската конвенция, а 13 вида – в приложенията на Закона за биологичното разнообразие.

Живородният гущер обитава високите части на „Централен Балкан от 1000 до 1200 м надморска височина до около 2300 метра. Той е ендемичен за Европа вид и популацията му в Парка има национална значимост.

Рядко вижданите живородни гущери са наблюдавани по време на ежегодния мониторинг близо до връх Вежен в Национален парк „Централен Балкан“. Наблюдението се извършва целенасочено на определена пробна площадка и е част от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие.

/Източник снимки: visitcentralbalkan.net/

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Има две житейски правила. Правило 1: не се тревожи за дреболии. Правило 2: всички неща са дреболии.


Фридрих Ницше