Секции

20 June 2019 12:57

НП „Централен Балкан“ ще реализира проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове“

Със заповед на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ за

„Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати" от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.".

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 10 934 632, 22 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е до 26.11.2023 г.

Проектът предвижда изпълнението на дейности, насочени към възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в защитена зона на „Централен Балкан“ както и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение Министерския съвет. Проектът предвижда също опазването на дивите птици и поддържане на Природен резерват (ПР) „Чамджа“.

Териториалният обхват включва общините Карлово, Сопот, Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево, Павел баня, Антон и Пирдоп; защитена зона „Централен Балкан – буфер“ – с. Христо Даново, община Карлово за ПР „Чамджа”.

Основната цел на проекта е подобряване състоянието на животински видове и природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000“: „Централен Балкан“ - НПЦБ и „Централен Балкан –буфер“ – ПР „Чамджа“.

Днес Ви питаме:

Бихте ли почивали на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче