Секции

06 August 2020 13:14

Проектът за тазгодишния бюджет на община Карлово бе представен на публично обсъждане

Проектът за бюджет 2019 на община Карлово е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет. Собствените приходи са определени на база постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. Нашата цел е да създадем необходимата организация за поддържане на добро финансово състояние и ефективно, ефикасно и икономично използване на бюджетния ресурс... Очакваме благоприятна бюджетна година с по-висок растеж и съответно - по-добри възможности за публичните услуги. Запазва се силната зависимост на общинските бюджети от държавния и от централно вземаните решения. Това ни задължава да предвидим възможните рискове и да се фокусираме върху решенията, които зависят изцяло от нас и нашата дейност.” Така кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов започна представянето на проекто-бюджет 2019 на общината, по време на публичното обсъждане на документа на 16 януари т.г. Кметът поясни още, че проектобюджетът е съобразен с приоритетите и годишните цели, които си е поставило ръководството: финансова стабилност; намаляване на просрочените задължения; ефективност на публичните ресурси; реконструкция, основен и текущ ремонт на улици и пътна инфраструктура; оптимизация на разходите.

Бюджетната рамка на общината за 2019 г. е 37 299 694 лева. Увеличени са средствата за образование, отбрана, социални услуги, култура.

„Разработването на разходната част в бюджет 2019 за пореден път ни изправя пред предизвикателството да съчетаем непрекъснато нарастващите разходни отговорности на общината, в условията на реалистична оценка и прогноза на финансовото ни състояние, с възможните и достъпни за периода ресурси.”, подчерта д-р Кабаиванов. По думите му в разходната част на бюджета най-много средства – 17 950 820 лв. /48.12%/ са планирани за функция „Образование” - за заплати и издръжка на 12 общински училища; за заплати на персонала в 8 общински детски градини. Спрямо 2018г. средства за делегираните от държавата дейности в тази функция са увеличени с 1 869 976 лева, което се дължи на по-високите размери на единните разходни стандарти. С местните приходи ще се финансира издръжката на целодневни детски градини в размер на 886 800 лв. - за храна, отопление, вода, материали и др., защото от държавния стандарт са осигурени основно трудовите разходи.

През настоящата година общината ще изпълнява и проекти, включени в одобрената Инвестиционна програма.

По ОП „Региони в растеж 2014-2020“ следните проектите са: изграждане на Център за работа с деца на улицата; цялостно конструктивно укрепване на Общинския исторически музей; реконструкция и модернизация на Народно читалище "Васил Левски - 1861 г.".

По „Програма за развитие на селските райони 2014–2020” предстоят реконструкция на пътя Карлово – Дъбене – Войнягово и реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните мрежи в селата Слатина, Дъбене, Войнягово, Климент, Каравелово, Богдан, Ведраре, Васил Левски и град Клисура.

По Оперативна програма „Околна среда 2014–2020“ се предвижда проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на община Карлово.

На общественото обсъждане присъстваха граждани, председателят на Общинския съвет Теодор Шойлеков и негови колеги, ръководството на общината, кметове на населени места.

На въпроси по основния финансов документ отговориха кметът Кабаиванов, директорът на дирекция „Бюджет и финанси” Атанас Кузманов и Диана Богданова – гл.експерт в местната администрация.

/Източник информация и снимки: Община Карлово/

Днес Ви питаме:

Ще почивате ли през лятото на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Когато се влюбих в Око, разбрах: "Господи, това е различно от всичко, което ми се е случвало досега... То е повече от хит, повече от злато, повече от всичко.


Джон Ленън