Секции

23 July 2019 16:56

Бюджетът на община Карлово за 2019 г. ще бъде разгледан от Общинския съвет на 31 януари

Общинският съвет в Карлово ще проведе сесия на 31 януари. В дневния ред на първото заседание за 2019 година са включени 33 точки. Има и 5 питания от общинските съветници: доц. Пламен Славов, Стефка Савова, Иван Иванов, инж. Манол Манолов и Анастасия Чолакова.

На сесията ще бъде разгледан бюджетът на община Карлово за 2019 г.

Съветниците ще гласуват предоставяне на временен безлихвен заем за финансиране на Проект BG05M9OPO01-1.010-0001 “Обучения и заетост“, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси’’, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и отпускане на средства за издаване на книгата на проф. Иван Унджиев „Карлово. История на града до Освобождението“.

Другите точки от дневния ред включват: Приемане на Общински план за младежта в Община Карлово за 2019 година; приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища на Община Карлово.

Съветниците трябва да определят позицията и да дадат мандат за гласуване на представителя на община Карлово в насроченото на 18.02.2019 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив по предварително определения дневен ред.

Няколко са въпросите свързани с актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г., за продажба на поземлени имоти в селата Столетово, Васил Левски, Богдан и други.

Днес Ви питаме:

Бихте ли почивали на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче