Секции

22 September 2019 00:24

Карловският Общински съвет ще проведе сесия в последния ден на февруари

Общинският съвет в Карлово ще проведе сесия на 28 февруари в зала „Васил Караиванов“ от 10:00 часа. В дневния ред са включени 30 точки. Има и 4 питания от общинските съветници д-р Диана Стайкова, Анастасия Чолакова, инж. Манол Манолов и доц. Пламен Славов.

Съветниците ще разгледат въпроси относно кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. с проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ и кандидатстване на Община Карлово с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на Народно читалище „Васил Левски – 1861 г.“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие в растеж“ 2014 – 2020 г., инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“.

Кметът на Общината ще представи промени в разчета на капиталовите разходи за 2019 година.

На заседанието ще бъде внесен и приет отчетът за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година.

Съветниците ще гласуват актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. и определяне на начална тръжна цена, въз основа на пазарна оценка, изготвена от оценител, за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлени имоти в Карлово, Баня, Кърнаре и Дъбене.

Една от точките включва отдаване под наем на рибарник - частна общинска собственост, с начин на трайно ползване по картата на възстановената собственост в Клисура.

Последните 4 точки са за изменение и допълнение на решение № 2243 на Общински съвет Карлово, взето с поименно писмено гласуване, проведено на 22.04.2015 г., както и още две решения с номера 155 и 156 от 25.02.2016г.; и решение 518 от 2.03. 2017 година.

Днес Ви питаме:

Готови ли сте за новата учебна година?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче