Секции

24 August 2019 21:42

С решение на Общинския съвет ще стартира проект за реконструкция и модернизация на карловското читалище (видео)

Общинският съвет гласува Община Карлово да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на Народно читалище „Васил Левски 1861г.“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Региони в растеж“ на сесията от 28 февруари.

По проекта се предвижда подмяна на отоплителната и вентилационната инсталация на зрителната зала, както и мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата. Ще се извърши основен ремонт на покрива. Ще бъдат оптимизирани местата в зрителната зала в съответствие със съвременните стандарти.

Освен това общинските съветници приеха процедура по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания.

Чрез този проект трябва да се изгради модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Заместник-кметът на Общината Антон Минев представи промени в разчета на капиталовите разходи за 2019 година.

На сесията бе приет отчетът за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година.

Днес Ви питаме:

Бихте ли почивали на родното Черноморие?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче