Секции

09 August 2020 17:15

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира конкурс „Клас за пример“

Във връзка с превенцията и намаляването броя на отпадналите ученици от училище, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при бщина Карлово организира конкурс „Клас за пример“.

Съгласно регламента в него могат да участват всички училища на територията на община Карлово. Те трябва да отговарят на следните критерии:

1. Най – малък брой неизвинени отсъствия за уч. срок

2. Постижения на класа/ посочват се срока/

Всяко училище излъчва по един клас за срока от съответната възрастова група в среден и горен курс.

Подава информацията на хартиен носител в МКБППМН до 10 дни след приключване на първия срок и 5 дни след приключване на втория срок. Всяко заявление трябва да съдържа следните данни:

- Наименование на училището

• Клас

• Име, телефон за връзка, имейл на класния ръководител

• Брой на учениците в класа

• Брой допуснати неизвинени отсъствия за съответния срок.

• Информация за доброволчески, благотворителни или други инициативи, които класът е реализирал и/или проблеми, с които се е преборил чрез колективност, сътрудничество и задружно участие на учениците от класа през срока.

Победителите ще получат грамота и награда.

В края на учебната година МКБППМН ще връчи голямата награда на конкурса – еднодневна екскурзия и ще излъчи „Клас за пример”.

Културен афиш
Изтегли си късметче