Секции

15 August 2020 08:31

Иван Хаджийски вече не е общински съветник, се произнесоха и от съда

Иван Хаджийски вече не е общински съветник, се произнесоха и от Пловдивския административен съд. Така решението потвърждава становището на Общинската избирателна комисия в Карлово.

Тя прекрати правомощията на Хаджийски като старейшина, след като се установи, че след избирането му той не е напуснал в законоустановения едномесечен срок Съвета на директорите на „Спортен комплекс Баня“ АД, а Община Карлово притежава 34% от дяловете в дружеството.

Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА, общински съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Културен афиш
Изтегли си късметче