Секции

25 November 2020 10:23

Местната власт в Сопот кани на публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг

На основание чл. 15, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация - Сопот кани всички граждани, обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност.

1. Предназначение – финансиране на проект „Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение “

2. Максимален размер на дълга – 1 200 000 (един милион и двеста хиляди лева)

3. Валута на дълга – лева

4. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

5. Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 240 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства

6. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Сопот, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Публичното обсъждане ще се проведе на 19.10.2020г. от 17:30 часа на площад „Иван Вазов“ в град Сопот.

Културен афиш
Изтегли си късметче