Секции

26 September 2021 03:00

Местният парламент прие бюджета на община Карлово (видео)

Общинският съвет прие Бюджет 2021 на Община Карлово на редовно заседание, проведено на 25 февруари. Бюджетната рамка, предложена от кмета д-р Емил Кабаиванов, е в размер на 51 065 204 лева, от които държавни приходи - 31 844 961 лв. и общински - 19 220 243 лева. На база заложените приходи, е заложено извършване на разходи за 51 065 204 лв., от тях за делегирани от държавата дейности – 31 844 961 лв., за дейности с местен характер – 17 716 448 лв. и за дофинансиране с местни приходи на делегирани от държавата приходи - 1 503 795 лева.

Важен, основен приоритет и в тазгодишния бюджет е образованието, в съзвучие с приоритета на централната власт, подчерта кметът на Карлово при представяне на проектодокумента. Д-р Кабаиванов допълни, сред най-важните приоритети остават социалните дейности с предлаганите 9 вида услуги; ремонти на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура във всички населени места от общината; разработването и кандидатстването с проекти по оперативните програми на Европейския съюз. „Бюджет 2021 е реален, балансиран и изпълним. Убеден съм, че при повече усилия можем да преизпълним заложените местни приходи, както и през 2020 година. Преизпълнението ще отиде в резерва.“, каза кметът. Той съобщи на присъстващите в залата, че Общината продължава да осъществява проектите „Топъл обяд“, „ Патронажна грижа“ и „Личен асистент“, както и 8-те развити социални услуги. Продължава работата по проектите за изграждане на инсталация за компостиране на биоразградими и зелени отпадъци; за ремонт на централния площад „20-ти юли“ и сградата на читалището в Карлово, за ремонт и преоборудване на детската градина в Клисура и на улици в Баня, поясни д-р Кабаиванов. Започва и проектиране на нова клетка в Регионалното депо за твърди битови отпадъци.

След обсъждане на предложенията в залата, с поименно гласуване бе приет Бюджет 2021 на Община Карлово.На редовното заседание бяха приети още: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово, годишен доклад за 2020 година за състоянието и системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор, отчет за дейността през 2020 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.С мнозинство общинските съветници одобриха предложението на кмета за кандидатстване пред фонд „Социална закрила“ за финансиране на проект за ремонт и обновяване на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“.С решения на ОбС, д-р Емил Кабаиванов бе определен за представител на Община Карлово в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Пловдив и за представител на Общината в предстоящото извънредно Общо събрание на УМБАЛ „Пловдив“ АД.Всички решения, взети на заседанието на ОбС, ще бъдат публикувани в законоустановения срок на официалната Интернет страница на Община Карлово.

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли традиционната българска кулинария?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче