Секции

21 September 2021 09:00

Кметът д-р Кабаиванов предлага на местния парламент да приеме План за интегрирано развитие на община Карлово

С докладна записка кметът д-р Емил Кабаиванов предлага на Общинския съвет да приеме План за интегрирано развитие на община Карлово 2021–2027 /ПИРО/.

Планът е стратегически документ с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, целящи по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. Планът очертава най-благоприятните насоки, базирани на приемственост, познание за наличните ресурси и техните възможности, нужди и очаквания. Като основополагащ планов документ на общинско ниво за програмния период 2021–2027 г., планът определя най-важните направления на провежданите политики на местната власт, насочени към:

• Ефективното използване на разполагаемите териториални ресурси и потенциали за изпълнение на предварително определените приоритети и на стратегическите (специфичните) цели за развитие на общината в средносрочен (7-годишен) времеви хоризонт.

• Формулиране мерките за подобряване на:

o условията за живот на населението (качествени бюджетни и други услуги, подобрена селищна среда, съхранена природа);

o бизнес средата (инвестиции, заетост, доходи на населението);

o екологическата обстановка в контекста на климатичните промени.

• Действията на институциите, на местните органи на властта, на бизнеса, на неправителствения сектор и на населението, обхващащи различните видове дейности на територията на общината за изпълнението на ПИРО.

Планът е разработен и ще се прилага при действащата нормативна рамка и стратегически документи за регионално развитие на България и Европа, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на област Пловдив и действащите устройствени планове. В този програмен период за първи път се прилага модела на изпълнение на съвместни проекти със съседни общини.

Планът за интегрирано развитие на община Карлово е документ, обединяващ целите на общността и начините за тяхното постигане. ПИРО е своеобразна карта за управление на общината през следващите седем години. Той е разработен в съответствие с целите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021-2027: "Европа - по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи".

Днес Ви питаме:

Предпочитате ли традиционната българска кулинария?

Благодарим Ви за гласуването

Културен афиш
Изтегли си късметче