Секции

20 May 2022 17:26

РИОСВ-Пловдив провери над 150 обекта през ноември

Изключително активна контролна дейност проведе Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) през изминалия месец ноември. Експертите извършиха 155 проверки, като 60 от тях бяха по жалби и сигнали на граждани.

За установени административни нарушения инспекторите съставиха 9 акта и направиха 28 предписания. Освен това директорът на екоинспекцията издаде и 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 18 500 лева. Институцията събра 23 342 лева от наложени глоби и санкции в предишни периоди.

През ноември най-активен е екоконтролът по отношение управлението на отпадъците (70 проверки), където за нарушения са съставени съответните актове.

По отношение на опазване на биоразнообразието през месеца са проверявани защитени територии и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, общини и горски стопанства по спазване изискванията на Закона за лечебните растения, сигнал за улов да защитени видове пойни птици. Извършен е и мониторинг на дива коза съгласно утвърден план-график за 2021 година. Съставен е акт за отглеждане на защитен биологичен вид.

През месеца експертите на екоинспекцията са изготвили 180 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по Закона за опазване на околната среда и са процедирали 223 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти за инвестиционни предложения.

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче