Секции

06 July 2022 10:12

Обявен е конкурс за директор на къща музей "Иван Вазов" в Сопот

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство (ЗКН) и Заповед №РД-09-109/19.05.2022г., кметът на община Сопот Деян Дойнов обяви конкурс за длъжността Директор на Къща музей „Иван Вазов“.

Съгласно обявлението:

Място на работа: Къща музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот

Характер на работа: – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Къща музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот

Правоотношението е срочно – за 5 (пет) години, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 6 от ЗКН.

І. Изисквания за заемането на длъжността:

Минимални изисквания:

- Образование – висше, образователно квалификационна степен – магистър

- Професионално направление – българска филология, история и археология.

- Професионален опит – 3 (три) години в областта на съответното професионално направление

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство:

- Присъдени научни степени

- Опит в областта на музейното дело и културата

- Участие в разработването и реализацията на програми и проекти

- Чуждоезикова подготовка

- Компютърна грамотност

- Организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност

ІI. Начин за провеждане на конкурса:

- Защита на концепция за дейността и развитието на Къща музей „Иван Вазов” – гр. Сопот за период от 5 (пет) години, подробно разработена за първата от тях

- Събеседване

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурса (по образец)

- Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага)

- Копие от документ, удостоверяващ трудов стаж

- Копие от документ за завършено образование

- Професионална автобиография

- Медицинско свидетелство при прекъсване на трудовата дейност за повече от 3 месеца

- Концепция за дейността и развитието на Къща музей „Иван Вазов” – гр. Сопот за петгодишен период, като подробно е разработена за първата от тях в 7 (седем) екземпляра в запечатани, непрозрачни и ненадписани пликове. Концепцията съдържа:

 Анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;

 Тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;

 Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

 Мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научноизследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

 Етапи на реализация на концепцията.

IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Документите се подават в деловодството на Община Сопот, стая № 3, етаж 1, до 17:00 часа на 20.06.2022г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно). При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Лице за контакти – Надежда Цонкова–Мл. експерт ЧР и ТРЗ тел. 031346003, в. 16

Място за обявления: Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на община Сопот, ул. „Иван Вазов” № 34, както и на интернет страницата на община Сопот: www.sopot-municipality.com

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче