Секции

09 August 2022 23:38

Община Карлово: 2,6 млн. лева обеща правителството за ул. „Индустриална“. Чакаме ги!

Напоследък получаваме много въпроси за лошото състояние на ул. „Индустриална“ – основната улица в Индустриалната зона на гр. Карлово, информират от Община Карлово. Граждани и бизнесмени справедливо негодуват и искат пътят да бъде ремонтиран, за да могат да работят нормално. Община Карлово е добре запозната със съществуващия проблем и в последните три години прави всичко по силите си, за да го разреши. Водени от убеждението, че публичността и добрата комуникация е в основата на доброто управление бихме искали да дадем кратък отчет на свършеното дотук.

През 2019 г. „Ди Би Карго България“ ЕООД придоби терена на бившия Вагоноремонтен завод – Карлово на територията на Индустриалната зона в южната част на гр. Карлово. След това дружеството премести централния си офис в града и получи сертификат за инвеститор „клас А“ по Закона за насърчаване на инвестициите. Това дава възможност да получи помощ от държавата. С писмо до Българската агенция за инвестиции Община Карлово постави началото на тази административна процедура.

За да подобри икономическата среда и да привлече нови инвеститори в Индустриалната зона, Община Карлово се ангажира с изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция на ул. „Индустриална“ и връзката ѝ с републикански път II-64 /пътя от Карлово за Баня и Пловдив/. Проведохме обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител. Вече има сключен договор за инженеринг /проектиране, строителство и надзор/ за "Реконструкция на ул. „Индустриална“ и връзката ѝ с път II-64 (Карлово – Пловдив)“. Договорът е на стойност 2 690 732 с ДДС и е сключен под условие – да бъде осигурено външно финансиране за проекта.

Обектът е основната връзка на Индустриалната зона на гр. Карлово с републиканската пътна мрежа и реализирането му ще облекчи значително трафика на товари и ще намали пътнотранспортните произшествия.

През 2020 г. Община Карлово започна процедура в Министерство на икономиката за финансиране реконструкцията на ул. „Индустриална“ в участъка от км. 0+021,06 до км. 1+516,15“.

След проведени разговори с представители на Министерство на икономиката и Българска агенция за инвестиции, „Ди Би Карго България“ ЕООД и Община Карлово внасят на 25.10.2021 г. предложение до министъра на икономиката за отпускане на средствата за първия етап на реконструкцията в размер на 2 690 732 лв. с ДДС.

(Стойността за реализиране на този проект е определена съгласно нормите заложени в бюджета на Министерство на икономиката за 2021 г.. Предвидени са следните дейности:

- реконструкция на пътното платно с ширина 7,0 м: полагане на плътен асфалтобетон – 4 см; неплътен асфалтобетон – 6 см; битумизирана основа – 15 см; трошен камък – 20 см;

- ремонт на тротоар с ширина 1,5 м чрез полагане на плътен асфалтобетон 5 см и несортиран трошен камък – 25 см;

- банкети от два пласта по 10 см несортиран трошен камък с изискуемия наклон за отводняване;

- подмяна на осветителни стълбове с монтаж на осветителни тела IP54, 1х100w;

- подмяна на кабелно захранване за осветителна инсталация с включени за това всички изискуеми дейности;

- изграждане на тръбно-канална мрежа.)

На 24.11.2021 г. в дневния ред на заседание на Министерски съвет е включена точка „Проект на Решение за одобряване проект на договор между правителството на Република България и Община Карлово за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост, и проект на договор между правителството на Република България и „Ди Би Карго България“ ЕООД за изпълнение на инвестиционен проект „Диверсификация на съществуващото предприятие на „Ди Би Карго България“ ЕООД в гр. Карлово“. Необяснимо за Община Карлово, служебният министър на икономиката Даниела Везиева оттегля предложението за решение. На 29.11.2021 г. Министерство на икономиката поиска от Общината допълнителна информация относно проведената процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП, както и информация за приложеното ценообразуване на строително-монтажните работи. Данните са предоставени своевременно от Община Карлово с писмо на 01.12.2021 г.

С писмо изх. № 94-00-28 от 05.01.2022 г. до министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер Община Карлово за пореден път се е обърна с молба за осигуряване на необходимите средства за изпълнение на този важен за региона инфраструктурен проект.

С повторно писмо, изх № 91-00-28(1) от 07.04.2022 г. до министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер, Община Карлово отново поиска да бъдат осигурени средства, като запозна министъра и със създалото се недоволство сред бизнеса и гражданите, имащи пряк интерес от бързата реализация на цитирания проект. На министъра бе обърнато внимание, че предвижданата реконструкция ще доведе до подобряването на транспортните и икономически връзки не само на сертифицирания инвеститор – „Ди Би Карго България“ ЕООД, но и на други дружества, работещи на територията на Индустриална зона – Карлово, като: „МТД България“ ЕООД, „Бони Холдинг“ АД, „Автоелектрик България“ ООД, „Денекс“ ООД, „Плодекс“ ООД, „Веджитекс“ ООД, „Фидокс България“ ООД, „Андреев и Ко“ ООД, „Венди“ ООД, „Добикар“ ООД, „Бубомото“ ЕООД, „Триера М“ ООД „Три морета“ ЕООД, „Силтона“ ЕООД, „АМБИ – АБ" ООД, „Градинска техника" ЕООД и други.

С Решение № 407 от 23 юни 2022 год. на Министерски съвет е одобрен проект на „Договор между правителството на Република България и Община Карлово за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура – публична общинска собственост“, и на проект на „Договор между правителството на Република България и „Ди Би Карго България“ ЕООД за изпълнение на Инвестиционен проект „Диверсификация на съществуващото предприятие на „ Ди Би Карго България“ ЕООД“ в гр. Карлово“.

Съгласно т. 4 от цитираното решение министърът на иновациите и растежа ще предостави средства в размер до 2 690 732 лв. с ДДС от бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г. на Община Карлово за изпълнение на договорa.

На 29.06.2022 г. договорът е подписан от д-р Емил Кабаиванов, кмет на Община Карлово и предстои да бъде подписан от министъра на иновациите и растежа и представители на „Ди Би Карго България“ ЕООД.

Отделно от усилията да осигури финансиране за реконструкция на ул. „Индустриална“ Община Карлово непрекъснато изисква от държавата да вземе мерки и да ремонтира нейният участък от пътя, а именно връзката между улица „Индустриална“ и републиканската пътна мрежа. Въпросният участък е с дължина само 370 метра и рехабилитацията му едва ли представлява непосилно предизвикателство за Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/.

За ремонта на въпросната отсечка Общината изпрати писмо до Областно пътно управление – Пловдив с изх. № 93-00-936 от 15.04.2021 г. В отговор на с писмо изх. № 08-00-237 / 28.04.2021 г. от ОПУ – Пловдив, ни информираха, че след оглед на място от специалисти са планирани дейности за подобряване експлоатационното състояние на описания участък от пътя и ще бъдат планирани ремонтни дейности, които ще се извършат от фирмата изпълнител по Договор за текущ ремонт и поддържане.

На 27.07.2021 г. с писмо изх. № 93-00-936/2/ до Агенция „Пътна инфраструктура“, Община Карлово се обърна с молба за предприемане на необходимите действия за подобряване състоянието на асфалтовата настилка в участъка на пътя – държавна собственост.

На 28.09.2021 г. е изпратено ново напомнително писмо с изх. № 93-00-9363/3/ до инж. Ивайло Денчев – И.Д. Председател на управителния съвет на АПИ с искане за осигуряване на необходимото финансиране, като описаният участък от път – държавна собственост с дължина 370 м, бъде включен в плана на Агенция „Пътна инфраструктура“ за ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа през 2021 г.

С писмо изх. № 04-14-7 от 25.01.2022 г., кметът на Община Карлово запозна вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов с влошеното състояние на държавния участък от пътя и настоя за осигуряване на необходимото финансиране, като описаният участък от пътя бъде включен в плана на Агенция „Пътна инфраструктура“ за ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа през настоящата 2022 г.

От три месеца администрацията на Община Карлово прави опити за работна среща с новия председател на Управителния съвет на АПИ – Тодор Василев, относно ремонта на въпросния участък. За съжаление до момента няма никакъв отговор.

Страничните отклонения на ул. „Индустриална“ ще бъдат ремонтирани през настоящата 2022 година по договора за текущо поддържане на уличната мрежа в населените места, като през 2023 г. за тях ще бъдат изготвени проекти и ще се търси финансиране за цялостна им реконструкция.

Община Карлово е особено активна при разрешаването на логистичните проблеми на работещите в Индустриалната зона. При това не от вчера. Както се вижда изпратени са десетки писма, проведени са много срещи с представители на правителството и държавните институции. Нещо повече, Общината беше с една крачка напред, тъй като имахме готов проект за реконструкция, с който кандидатствахме за финансиране. За съжаление реконструкцията на ул. „Индустриална“ е проект, който далеч надхвърля собствените финансови възможности на Община Карлово. Проектът е на стойност над 2,6 млн. лева. За сравнение – целият бюджет на Общината за капиталови разходи, в които влизат и ремонт и реконструкции на уличната мрежа във всички населени места за 2022 г. е 1,9 млн. лева. Без помощ от държавата не можем да се справим, а институциите действат бавно. Добрата новина е, че финансирането на първия етап вече е осигурено и съгласно уверенията на изпълнителя строителните работи могат да започнат до месец след превеждане на предвидения в договора аванс. Остава само министърът на иновациите и растежа да изпълни решението на правителството, да подпише договора и да преведе парите. След това идват строителите.

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче