Секции

23 May 2022 02:10

ОбС Карлово прие близо 31 милиона лева бюджет 2017

dv004307.avi_20170126_182712.078На редовно заседание на Общинския съвет, общинските съветници приеха бюджета на община Карлово за 2017 г. Общата бюджетна рамка е в размер на 30 784 928 лв. Съпоставимо с първоначалния бюджет за 2016 г. увеличението е в размер на 4,1 % или с 1 207 064 лв. За 2017 г. за община Карлово бюджетните взаимоотношения са на стойност 20 978 401 лв. Общият им размер за 2017 г. е завишен с 1 607 268 лв., или с 8,3 % в сравнение с утвърдената рамка за 2016 г., в т. ч.: с 1 365 468 лв. обща субсидия за делегираните от държавата дейности; с 147 000 лв. трансфери за местни дейности, с 94 800 лв. целева субсидия за капиталови разходи. За 2017 г. се предвижда увеличаване на средствата за делегираните  от държавата дейности в сферата на образованието, отбраната, социални услуги и култура. Заложеният размер на приходите за местните дейности е в размер на 12 974 365 лв. както следва:
- обща изравнителна субсидия за местни дейности – 3 387 200 лв.
- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 179 800 лв.;
- целевата субсидия за капиталовите разходи – 1 005 500 лв., включваща субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи;
- местни приходи в размер на 8 401 865 лв.
На база на планираните приходи са планирани разходи за 2017 г. общо в размер на 30 784 928 лв. По видове отговорности разчетените средства са разпределени, както следва:
- За делегираните от държавата дейности – 17 810 563 лв.;
- За дейностите с местен характер – 11 729 265 лв.;
- За дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 1 245 100 лв.
На днешната сесия бяха разгледани и приети още ”Общински план за младежта – 2017 г.”; Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2016 г. Одобрена беше и нова структура на Общинската администрация, която предвижда намаляване на общата й численост. Съветниците приеха още Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово.
Останалите точки от дневния ред, които бяха разгледани на заседанието на Общинския съвет са свързани с разпореждане с имоти общинска собственост.
Всички решения от заседанието ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Карлово в законоустановения срок. Очаквате видео.


Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Не забравяй, че дори и да не помниш какво си правил предната вечер, винаги ще се намери приятел с камера, който да ти напомни за нещата, които не е трябвало да правиш.